Terms and conditions


Deze algemene verkoopsvoorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst, met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de klant. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken.
De klant erkent uitdrukkelijk deze voorwaarden gelezen te hebben en ze integraal zonder voorbehoud goed te keuren.

Geldende terminologie

Binnen deze verkoopsvoorwaarden gelden de volgende termen:

-De Box: de video-/ photobooth van Message in the Box en alle apparatuur die door Message in the Box ter beschikking wordt gesteld van de klant. -De opdrachtgever/klant: de persoon of het bedrijf wiens naam op de door Message in the Box opgestelde offerte staat. -De eindgebruiker: de personen die gebruik maken van de Box, geïnstalleerd in opdracht van de opdrachtgever/klant.

Wijzigingen van aanvangsdatum en annuleringen

De boeking van de Box kan pas als definitief worden beschouwd van zodra de opdrachtgever/ klant een bevestigingsmail heeft ontvangen. Message in the Box behoudt zich echter het voorrecht om reservaties te annuleren of te wijzigen.

Elk verzoek om de overeengekomen datum en tijd van de verhuur van de Box te veranderen moet schriftelijk en ten minste 20 dagen voorafgaand aan het evenement van de klant worden ingediend. Het wijzigen van de data kan, mits beschikbaarheid van de Box tijdens de nieuwe data.

Annulering van een particuliere boeking kan tot 14 dagen na bestelling zonder kost. Bij annulering na deze periode zal het voorschot of de definitieve betaling niet worden terugbetaald. Indien Message in the Box binnen de 14 dagen na bestelling geen voorschot of definitieve betaling ontvangt, zal de bestelling automatisch worden geannuleerd.

Bij annulering van een niet-particuliere reservatie wordt er standaard een handling fee (ten belope van 15% van het voorziene facturatiebedrag) en/of de reeds gemaakte kosten aangerekend.

Levering

De opdrachtgever/ klant zorgt voor een gemakkelijke doorgang bij levering en ophaling van de Box.

De opdrachtgever/ klant verbindt zich ertoe Message in the Box op voorhand in te lichten over omstandigheden die de levering of ophaling kunnen bemoeilijken zoals trappen, lange afstanden tussen plaats van uitladen en plaatsing, etc.

Moeten we toch trappen doen? Dan bent u verantwoordelijk dat er hulp aanwezig is voor onze leverancier.

Overmacht

Indien de opdracht niet of onvoldoende kan uitgevoerd worden omwille van technische redenen, zoals onder meer stroompanne, beschadiging van gegevens, zeer ongunstige weersomstandigheden, apparatuur panne, staking, ernstige verkeersproblemen (verkeersongeval, omleidingen, ...) kan de opdrachtgever/ klant hiervoor geen schadevergoeding eisen.

Toegang, ruimte & vermogensbehoefte

De Box mag enkel aangesloten worden op een aansluiting met reguliere netspanning (220-240V), voorzien van een degelijke aarding. De klant/ opdrachtgever voorziet zelf een gepaste elektrische aansluiting in de buurt van de Box.

Technisch

Message in the Box is trots op de onmiddellijke upload van het beeldmateriaal naar een persoonlijke onlineaccount. Elke Box is voorzien van een permanente 4G verbinding en kan ook aangesloten worden op uw eigen wifi- of kabelnetwerk. Message in the Box kan echter niet verantwoordelijk gesteld worden voor een ontoereikende 4G-verbinding indien er geen wifi of ethernet aansluiting beschikbaar zijn. Voor hulp bij technische problemen is er permanent telefonische bijstand voorzien door Message in the Box.

Schadeloosstelling

De verantwoordelijkheid van het goede beheer en gebruik van de Box wordt overgedragen aan de opdrachtgever/klant van zodra de Box geïnstalleerd wordt. De verantwoordelijkheid van de opdrachtgever/klant stopt pas van zodra Message in the Box start met het demonteren van de Box op locatie.

De Box en de inhoud mag niet nat of vochtig worden. Indien de Box buiten opgesteld staat moet dit op een beschutte plek of moet er een afdak beschikbaar zijn.

De Box moet met de nodige zorg behandeld worden en enkel worden gebruikt zoals dit in de offerte beschreven staat. De Box mag niet gebruikt worden als steun, tafel, verhoog... Er mogen geen spullen op de Box geplaatst worden (dozen, glazen, drank...). In de Box zit elektronische opname apparatuur. Daarom mag de Box niet geschud of gekanteld worden.

De opdrachtgever is verantwoordelijk voor alle vormen van schade, diefstal of verlies tijdens de periode van de verhuring. Voor eventuele schade die de opdrachtgever/klant, een of meerdere van zijn gasten of aanwezigen, aan derden direct of indirect ingevolge het gebruik van de Box veroorzaakt, is Message in the Box nooit aansprakelijk.

Message in the Box is niet verantwoordelijk voor het aanvragen van toestemming voor het maken van video- en/of beeldmateriaal. De opdrachtgever/klant is verantwoordelijk voor de bescherming van de privacy en de portretrechten van de eindgebruikers. Message in the Box kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het foutief gebruik van privacy- en portretrechten.

Message in the Box is niet verantwoordelijk voor het aantal opgenomen video’s of gemaakte foto’s. Ook de inhoud van dit beeldmateriaal valt niet onder de verantwoordelijk van Message in the Box.

Schade, diefstal of verlies

De Box is beperkt vandalismebestendig. Het aanraakscherm is krasbestendig tot +6H op de hardheidsschaal van Mohs. We raden aan om het toestel enkel te gebruiken onder toezicht of binnen een gecontroleerde omgeving.

Indien er toch sprake is van schade, diefstal of verlies aan/van de Box, inhoud, attributen of hulpmaterialen door één of meerdere van de gasten, personeel of andere aanwezigen, dan dient deze persoon dit te vergoeden binnen een termijn van 3 maanden, al dan niet via de familiale verzekering. De opdrachtgever/klant is hierbij mede verantwoordelijk voor het vinden van de persoon of personen in kwestie.

De integrale kost voor het herstellen of vervangen van de Box, inhoud, attributen of hulpmiddelen zullen aangerekend worden. Indien de klant/opdrachtgever zelf schade toebrengt aan het toestel, kan dit niet vergoed worden door de familiale verzekering. De Box, zoals hij geplaatst wordt bij de opdrachtgever, heeft een waarde van 9.500,-€.

Betaling

De Box wordt gereserveerd voor een besproken datum. In geval van niet-betaling op de vervaldag zal op het factuurbedrag een verwijlintrest van 1% per maand verschuldigd zijn en dit van rechtswege zonder dat een voorafgaandelijke ingebrekestelling moet gebeuren, dit in afwijking van de voorschriften van art. 1142 B.W. Wij houden ons het recht voor de onmiddellijke betaling te eisen van iedere openstaande vordering op debiteur en ieder order of lopend contract te annuleren. In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag zonder ernstige redenen, wordt, na vergeefse ingebrekestelling, het schuldsaldo verhoogd met 15% met een minimum van 25 euro, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt, dit als forfaitaire schadevergoeding onverminderd alle kosten en de verwijlinteresten, ten titel van conventioneel strafbeding (art. 1147 – 1152 B.W.)

Het vredegerecht van het kanton Tongeren en de Rechtbank van Koophandel of de Rechtbank van Eerste Aanleg te Tongeren zijn uitsluitend bevoegd in geval van betwisting of geschillen. Wij behouden ons echter het recht om afstand te doen van deze rechtsmacht toekennende clausule. Geleverde materialen worden niet teruggenomen. De verkochte geleverde goederen en beelden worden slechts eigendom van de opdrachtgever/klant na volledige betaling van de prijs.

Alle inningskosten, inbegrepen gerechtelijke en buitengerechtelijke aanmaningen zijn ten laste van de koper. Wij wijzen uitdrukkelijk de gedrukte condities af die voorkomen op brieven of documenten aan onze klanten. De koper zal dus zijn eigen verkoopsvoorwaarden niet kunnen inroepen, wanneer deze tegenstrijdig zijn met de onze. Iedere koper verklaart zich bij voorbaat akkoord met onze verkoopsvoorwaarden en door het feit dat de besteller ons zijn bestelling laat toekomen, verklaart hij dat hij kennis heeft genomen van onze verkoopsvoorwaarden. Deze algemene verkoopsvoorwaarden gelden in elk geval boven deze van onze leveranciers, onderaannemers en cliënten.

Lange termijn verhuur

Bij technische problemen zorgt Message in the Box voor een vervangtoestel binnen 24u, tenzij anders overeengekomen in de offerte.

Bij contractbreuk of vroegtijdige opzegging van het contract zal de klant/opdrachtgever verplicht zijn om een financiële vergoeding te betalen, zoals overeengekomen in het leasingcontract.

Onderverhuring van de Box en de diensten van Message in the Box is niet toegestaan, tenzij anders vermeldt in het contract met Message in the Box.

Overige voorwaarden

Indien een onderdeel van deze verkoopsvoorwaarden onwettig, nietig of om welke andere reden dan ook niet afdwingbaar is onder het verbintenissenrecht, dan zal dit onderdeel of een deel daarvan, gescheiden worden van de rest van de verkoopsvoorwaarden. Dit doet geen afbreuk aan de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige verkoopsvoorwaarden. Dit document vormt de volledige overeenkomst tussen de leverancier en de klant met betrekking tot het onderwerp hierin en mag niet gewijzigd worden behalve indien schriftelijk overeengekomen door beide partijen. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht.